Pobierz bezpłatnie aplikację na swój smartfon lub tablet
Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Część zasobów dostępna jest tylko dla Prenumeratorów GOFINU, po zalogowaniu się do Twojego KONTA Gofin - szczegóły w zakładce Dostęp do zasobów
Regulamin Aplikacji mobilnej GOFIN NEWS
§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  https://www.gofin.pl, e-mail: prenumerata@gofin.pl
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra).
 2. Aplikacja - Aplikacja mobilna GOFIN NEWS przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android, iOS.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 4. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 5. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym otrzymanym od Usługodawcy.
 6. KONTO Gofin - dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych. KONTO Gofin może założyć każdy Użytkownik Aplikacji po akceptacji Regulaminu Serwisów internetowych Usługodawcy. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny jest pod adresem https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 4. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:
  1. Google Play (dla systemu Android),
  2. App Store (dla systemu iOS).
 5. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji:
  1. usługi bezpłatne - w ramach modułu Aktualności i sygnały udostępniono bezpłatnie tematykę: Aktualności, Terminy, Wskaźniki i stawki oraz wybrane Hity Gofinu.
  2. usługi odpłatne - dostęp do pozostałych usług niewymienionych w § 2 pkt 5 lit. a) jest odpłatny. Dostęp do modułu e-Wydania publikacji tytułów czasopism wymaga posiadania wykupionej aktualnej prenumeraty/abonamentu. Korzystanie z usług odpłatnych wymaga zalogowania się do Aplikacji danymi KONTA Gofin.
 6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.
§ 3. Wymagania techniczne
 1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 4 na urządzenie mobilne Użytkownika.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.4 KitKat,
  2. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.3.5.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci internet.
 4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.
§ 4. Zasady korzystania
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
  1. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
  2. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet i aplikacji mobilnych.
  3. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci internet,
  4. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
§ 5. Prawa autorskie
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 2. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
§ 6. Ochrona danych osobowych
 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA Gofin w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.
 2. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 3. W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego:
  1. marka,
  2. model,
  3. identyfikator sprzętowy,
  4. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
  5. data i godzina logowania

  Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usługi dostępu do materiału udostępnianego przez Aplikację w ramach wykupionej prenumeraty oraz wsparcia technicznego w przypadku reklamacji.

 4. W urządzeniu mobilnym przechowywane są dane w postaci:
  1. zaszyfrowanego tokena Użytkownika,
  2. kopii treści czasopism.
 5. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 6 pkt 1, 2 i 3.
 6. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
 7. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.
§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.

W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Użytkownika
 1. W przypadku zakupu usług elektronicznych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem:  https://sklep.gofin.pl/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.html, wysyłając wypełniony druk listownie na adres Usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60 lub e-mailem na adres: prenumerata@gofin.pl. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.
 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.
 6. Użytkownik będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.
§ 9. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00.
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem: https://news.gofin.pl/regulamin.
 3. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku.
Dostęp do zasobów

Dostęp do zasobów

Prenumeratorzy GOFINU, po zalogowaniu się w aplikacji, dodatkowo uzyskują dostęp m.in. do e-wydań prenumerowanych publikacji.

więcej »

Dostęp do zasobów

Samouczek

Jak korzystać z aplikacji ? Gdzie zmienić ustawienia ? - Podstawowe opcje aplikacji GOFIN NEWS w obrazkowej instrukcji.

więcej

Dostęp do zasobów

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji GOFIN NEWS lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

więcej